About Us

PTTP NEDERLAND is a Foundation, Association, BV, Cooperative and a (Political Party in formation) in the Netherlands ..

We started this because we have discovered the truth of the world system. The entire establishment of all governments, banks and agencies is subject to certain rules.

The UCC and UPU rules and the Maritime Laws

Anyone who uses these rules can set up everything from the private sphere, leaving you out of the Commercial world.

The private sector has devised these commercial constructions to keep us in line and under control through the commercial laws.
we are born products because of our social security number ..

—————————————————————————

We started developing systems with smart, self-thinking people .. we like to listen to our dreams and we make it a visible reality ..

Just think of Unlimited free energy for everyone on the planet Unlimited clean organic food, Bio-Resonance Tech, to cure all diseases and ailments in your body and Also think of clean living tap water
and Anti-gravity for everyone ..

We have created a Digital Money (the PTTP Crypto Currency) system for the population that will at all times remain in the hands of the population in which we, the People, can again determine the rate.

Change the Money = Change the System ..

Many people think too much and are frightened about the aggressor the government banks and agencies

With the PTTP CRYPTO CURRENCY every person can take a different course without demonstrating and thus transform the current system into your own system PTTP CRYPTO from PTTP NETHERLANDS ..

We are not looking for the big Money but we are looking for the people to give everyone a fair and harmonious chance to re-organize their own lives in private without potty viewers such as government banks and agencies.

This is now possible ..

We have developed everything ourselves with our fellow human beings on our own without investment or ICO from third parties and we can state with a sincere heart and conscience that this system is and will remain entirely in the hands of the population.

PTTP NEDERLAND website serves as an education platform in which people get the real knowledge and information of life. The secrets of life are in the front of you but have been made unbelievable through manipulations, but we will show you all that the history is being covered up to hide the sacred knowledge and is only accessible to the Elite groups …

BUT that is from now on PAST TIME … !!!

PTTP NEDERLAND is een Stichting, Vereniging, BV, Cooperatie en een Politieke Partij in oprichting) in Nederland..

We zijn dit begonnen omdat we de waarheid van het wereldsysteem hebben achterhaald.. De hele oprichting van alle overheden, banken en instanties zijn verbonden aan bepaalde regels..

De UCC en UPU regels..

Wie deze regels gebruikt kan alles oprichten vanuit de prive sfeer waardoor je uit de Commerciele wereld stapt..

De prive sector heeft deze commerciele constructies bedacht om ons in het gareel en onder controle te houden middels de commerciele wetten..
we zijn geboren producten vanwege onze BSN NUMMER..

—————————————————————————

We zijn systemen gaan ontwikkelen met slimme zelfdenkende mensen.. we luisteren graag naar onze dromen en we maken het een zichtbaar realiteit..

Denk maar eens aan Onbeperkt vrije energy voor iedereen op de planeet Onbeperkt schoon biologische voeding, Bio-Resonance Tech, om alle ziekten en kwalen in je lichaam te genezen en Denk ook aan schoon levend kraanwater
en Antizwaartekracht voor iedereen..

We hebben een Digitale Geld (de PTTP Crypto Currency) systeem gecreerd voor de bevolking dat ten allertijden in handen zal blijven van de bevolking waarin wij al;s Volk weer de koers kunnen gaan bepalen..

Change the Money = Change the System..

Vele mensen denken teveel en zijn bang gemaakt tegen over de aggressor de overheid banken en instanties

Middels de PTTP CRYPTO CURRENCY kan ieder mens zonder te demonstreren gezamelijk een andere koers varen en daarmee het huidige systeem omvormen naar Jullie eigen systeem PTTP CRYPTO van PTTP NEDERLAND..

Wij zoeken niet naar het grote Geld maar we zoeken naar de mensen om iedereen een eerlijk en harmoniueze kans te geven om weer hun eigen leven in alle prive in te richten zonder potten kijkers zoals de overheden banken en instanties.

Dit is nu mogelijk..

We hebben alles zelf met de medemens ontwikkelt op eigen kracht zonder investeringen danwel ICO van derden en we kunnen met een oprecht hart en geweten aangeven dat dit systeem volledig in handen van de Bevolikng valt en zal blijven..

PTTP NEDERLAND website dient als een educatie platform waarin de mensen de echt kennis en informatie krijgen van het leven. De geheimen van het leven liggen voor je neus maar is dmv manipulatie ongeloofwaardig gemaakt maar wij zullen jullie allen aantonen dat de hele geschiedenis wordt verdoezeld om de heilig kennis te doen verstoppen en alleen toegankelijk is voor de Elite groepen…

MAAR dat is vanaf nu VERLEDEN TIJD…!!!

Translate »