PTSD

PTSS

PTSD (post traumatic stress disorder) is an anxiety disorder and is characterised by recurring symptoms that cause the patient to keep reliving an initial traumatic event over and over during nightmares, flashbacks and intruding thoughts. People suffering from PTSD put in great effort not to be reminded of the initial traumatic event and find themselves in long periods of heightened states of anxiety and emotional turmoil. Not everybody that experiences a traumatic event, develops PTSD, but the prevalence is high. It is estimated that around two thirds of the whole population experiences trauma at some point in their lifetime.

There are many indicators that the endocannabinoid system plays a fundamental part in the regulation of fear and anxiety. It is even assumed that variations in the CNR1 gene, that encodes one of the cannabinoid receptors, can cause a person to be more or less prone to developing anxiety disorders such as PTSD. It has been repeatedly identified that women are more likely to develop an anxiety disorder after being exposed to trauma than men and there are indicators that the neurological effects are different. The same has been identified with animals. A research conducted with rats in 2011, showed that females had higher levels of CB₁-receptor activity in the cerebellum and the brain stem under normal circumstances, and that they had higher levels of CB₁-receptor phosphorylation (inactivation by adding a phosphate group with effects of substances known as protein kinase enzymes) and lower allround levels of CB₁-receptor activity in response to repeated stress. This suggests that women experience more subjective relief as a result of the use of CB₁-receptor agonists. That would also explain the preference for THC that women claim to have, according to the authors of the research, as well as a stronger tendency to an urge for or dependency to cannabis. Therefor, cannabinoid agonists should be researched further to be able to develop female specific therapies for neuro protection in PTSD cases.

PTSS is een angststoornis en wordt gekenmerkt door terugkerende symptomen waarbij de patiënt de oorspronkelijke traumatische gebeurtenis opnieuw beleeft tijdens nachtmerries, flashbacks en zich opdringende gedachten. PTSS-lijders getroosten zich grote moeite om niet herinnerd te worden aan de traumatische gebeurtenis en verkeren lange periodes in een staat van verhoogde angst en emotionele opwinding.
Niet iedereen die een ernstig trauma ervaart, ontwikkelt PTSS, maar de prevalentie is niettemin hoog. Geschat wordt dat circa twee derde van de hele bevolking op enig punt in zijn of haar leven een trauma oploopt.
Er zijn vele aanwijzingen dat het endocannabinoïdesysteem een fundamentele rol speelt in de regulering van vrees en angst. Men denkt zelfs dat variaties in het gen CNR1, dat codeert voor de expressie van de cannabinoïdereceptoren, een mens in mindere of meerdere mate vatbaar kan maken voor angststoornissen als PTSS.
Er is herhaaldelijk geconstateerd dat vrouwen meer geneigd zijn om een angststoornis te ontwikkelen na blootstelling aan trauma dan mannen en er zijn aanwijzingen dat ook de neurologische effecten verschillen. Dit is ook geconstateerd bij dieren. Een onderzoek onder ratten uit 2011 liet zien dat vrouwtjes onder normale omstandigheden hogere niveaus aan CB₁-receptoren in het cerebellum en de hersenstam hadden, en te maken hadden met hogere niveaus aan CB₁-receptorfosforylatie (inactivering door toevoeging van een fosfaatgroep, door de werking van stoffen die bekendstaan als eiwitkinase-enzymen) en lagere algehele niveaus aan CB₁-receptoractiviteit als reactie op herhaaldelijke stress.
Dit suggereert dat vrouwen meer subjectieve verlichting zouden kunnen ervaren ten gevolge van het gebruik van CB₁-receptoragonisten. Dat zou ook de voorkeur voor THC bij vrouwen verklaren die de auteurs van het onderzoek waarnamen, evenals een verhoogde neiging tot afhankelijkheid van en zucht naar cannabis. Derhalve moeten cannabinoïdeagonisten verder onderzocht worden om vrouwspecifieke therapieën te kunnen ontwikkelen voor neuroprotectie in gevallen van PTSS.

One Reply to “PTSD”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »