Parkinson

PARKINSON

Parkinson’s disease is a degenerative disorder that affects the nervous system by destroying the dopamine producing cells in the part of the brain called the substantia nigra. First, the motor functions are affected. As the condition advances, cognitive decrease, dementia and depression can occur. Luckily, cannabis offers some unmistakable benefits with this terrible condition. Parkinson’s patients often have sleep related problems, that can have a negative impact on the immune system and the patient’s ability to slow down the progression of their disease. The disease normally affects older people, who already have a tendency for insomnia, even when they don’t suffer from Parkinson’s. There often is a difference between the insomnia Parkinson’s patients experience and the average age related insomnia. Parkinson’s patients usually don’t have trouble falling asleep, but they have problems staying asleep, and falling back to sleep after they’ve woken up. Some patients report having more nightmares and extremely vivid dreams, and some experience severe sleepiness during the day.

It is a known fact that cannabis induces sleep and the substance has been used for this purpose for a very long time. Moreover, insomnia is one of the best known withdrawal symptoms among cannabis addicts. It is presumed that both THC and CBD play a role with sleep regulation. It is thought that CBD mostly induces sleep, while THC causes residual numbness (a feeling of sleepiness after waking up). Even though this effect of THC would be disadvantageous for those who suffer from excessive sleepiness during the day, it could help patients who suffer from a disrupted sleep pattern to fall back to sleep during the night. About 40% of Parkinson’s patients struggle with symptoms of depression, which can have a negative impact on the disease in several ways. It is assumed that there is a genetic component concerning the probability of a Parkinson’s patient to become depressed, and that polymorphisms of the CNR1 gene – that encodes for the expression of CB₁-receptors – could play a fundamental part. Although more research is necessary to conclude an exact relationship between Parkinson’s, CRN1 expression, and depression, there certainly is therapeutic potential in the manipulation of the endocannabinoid system to reduce symptoms of depression with Parkinson’s patients.

https://www.youtube.com/watch?v=Ua_hSOuf2kk&list=PL8rGkPnahuZ-enBuNT0q93nEG_CPNvHEL

De ziekte van Parkinson is een degeneratieve aandoening die het centrale zenuwstelsel aantast door de dopamineproducerende cellen te vernietigen in een gedeelte van de hersenen dat de substantia nigra heet. Als eerste worden de motorische functies aangetast. Naarmate de aandoening voortschrijdt kunnen cognitieve afname, dementie en depressie optreden. Gelukkig biedt cannabis een aantal onmiskenbare voordelen bij deze verschrikkelijke aandoening.
Parkinsonpatiënten hebben dikwijls slaapgerelateerde problemen, die een negatief effect kunnen hebben op het immuunsysteem en het vermogen van de patiënt kunnen verminderen om de progressie van hun ziekte te bestrijden. De ziekte treft gewoonlijk oudere mensen, die sowieso al last hebben van slapeloosheid, ook al lijden ze niet aan Parkinson. Vaak verschilt de slapeloosheid die Parkinsonpatiënten ervaren van de doorsnee leeftijdsgerelateerde slapeloosheid. Parkinsonpatiënten hebben doorgaans weinig moeite om in slaap te vallen, maar grote problemen om de hele nacht in slaap te blijven en weer in slaap te vallen wanneer ze wakker geworden zijn. Sommige patiënten maken melding van het vaker optreden van nachtmerries en extreem levendige dromen, en sommige hebben erg veel last van slaperigheid overdag.
Het is bekend dat cannabis slaap opwekt en het middel wordt dan ook al sinds mensenheugenis voor dat doel gebruikt. Bovendien is slapeloosheid een van de bekendste ontwenningsverschijnselen bij cannabisverslaafden. Men vermoedt dat zowel THC als CBD een rol speelt bij de slaapregulering. Men denkt dat met name CBD de slaap opwekt, terwijl THC residuale verdoving veroorzaakt (een gevoel van slaperigheid na het ontwaken). Hoewel dit effect van THC wellicht nadelig is voor wie lijdt aan excessieve slaperigheid overdag, zou het patiënten die last hebben van een onderbroken slaappatroon ‘s nachts kunnen helpen weer in slaap te vallen.
Zo’n 40% van de Parkinsonpatiënten krijgt te maken met symptomen van depressie, hetgeen de voortgang van de ziekte op diverse manieren negatief kan beïnvloeden. Men denkt er een genetische component is wat betreft de waarschijnlijkheid dat een Parkinsonpatiënt depressief wordt, en dat polymorfismen van het CNR1-gen – dat codeert voor de expressie van CB₁-receptoren wel eens een fundamentele rol zouden kunnen spelen.
Hoewel meer onderzoek nodig is om de exacte relatie vast te stellen tussen Parkinson, CNR1-expressie en depressie, zit er beslist therapeutisch potentieel in de manipulatie van het endocannabinoïdesysteem om de symptomen van depressie bij Parkinsonpatiënten te verminderen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »